Käyttöehdot

ILMOITUS

Avaamalla SansuSport Oy:n World Wide Web-sivun www.fitlandia.fi käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, ei käyttäjällä ole oikeutta avata sivuja.

SansuSport Oy:n Fitlandia.fi-sivuston KÄYTTÖEHDOT (01.05.2013 alkaen)

1. YLEISTÄ

SansuSport Oy:n verkkopalvelu (jäljempänä ”Palvelu”) on SansuSport Oy:n (jäljempänä ”SansuSport Oy”) tuottama palvelu. Avaamalla SansuSport Oy:n verkkopalvelun käyttäjä (jäljempänä ”Asiakas”) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Mikäli Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Palvelua.

Asiakkaan ja SansuSport Oy:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä SansuSport Oy:n Internetsivustolla.

Mikäli johonkin Palveluun kuuluvaan osioon sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä Palvelun erityisehtoja.

 

2. MUUTOKSET KÄYTTÖEHDOISSA JA PALVELUSSA

SansuSport Oy:llä on oikeus muuttaa Käyttöehtoja. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan Fitlandia.fi verkkosivuilla ja/tai rekisteröityneille asiakkaille sähköpostilla tai Palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

SansuSport Oy pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. SansuSport Oy:llä on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, SansuSport Oy pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

 

3. PALVELUN TOIMITTAMINEN JA KÄYTTÖ

3.1 Palvelun toimittaminen

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. SansuSport Oy ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. SansuSport Oy:llä on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

SansuSport Oy:llä on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö sekä poistaa sellainen materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tai SansuSport Oy:tä taikka on muutoin Käyttöehtojen, erityisehtojen tai muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista. SansuSport Oy voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Asiakkaan pääsyn Palveluun ja/tai Palvelun vastaanotto.

 

3.2 Palvelun käyttö

Asiakas saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan.

Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai SansuSport Oy:lle. SansuSport Oy voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä.

Tiettyjen Palveluun kuuluvien osien käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä.

 

 4. MAKSULLISET PALVELUT JA LASKUTUS

Palveluun sisältyvät peruspalvelut ja sivun artikkelit ja videot ovat Asiakkaille maksuttomia. Palvelu sisältää myös maksullisia osia (jäljempänä ”Maksullinen palvelu”). Lisäksi Palvelun kautta on tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita. Maksullisten palveluiden ja tuotteiden hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen. SansuSport Oy:llä on oikeus muuttaa Palvelun hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu, ilmoitetaan muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaanastumista. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, SansuSport Oy:llä on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

 

5. VASTUU PALVELUSTA JA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

5.1 SansuSport Oy:n vastuusta

SansuSport Oy ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että SansuSport Oy ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

SansunSport Oy ei vastaa vahingosta, joka on syntynyt fitlandia.fi -sivuston sisältämien artikkeleiden, ohjeiden ja neuvojen noudattamisesta.

SansuSport Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

 

5.2 Asiakkaan vastuusta

Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, SansuSport Oy:lle, SansuSport Oy:n sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan SansuSport Oy:lle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

Asiakas vastaa itse vahingosta, joka syntyy hänen noudattaessaan SansuSport Oy:n fitlandia.fi -sivuston ohjeita ja neuvoja.

 

6. OIKEUDET PALVELUUN JA PALVELUN SISÄLTÄMÄÄN MATERIAALIIN

6.1 Oikeudet

Palvelun ulkoasun ja Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat SansuSport Oy:llä tai sen sopimuskumppaneilla. SansuSport Oy:llä on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Asiakkaan Palvelun kautta Palvelun julkisille alueille (kuten keskustelufoorumit) lähettämää tai välittämää aineistoa SansuSport Oy:n liike-, tiedonvälitys-, pr-, tai muussa toiminnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman SansuSport Oy:ltä saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon. Asiakas ei saa käyttää Palvelua SansuSport Oy:n tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

SansuSport Oy ei palauta materiaalia, kuten esimerkiksi kuvia tai kirjoituksia, jotka Asiakas on pyynnöstä tai pyytämättä SansuSport Oy:lle toimittanut. Kirjoittaja vastaa tekstinsä sisällöstä. SansuSport Oy:llä on perustelluissa tilanteissa oikeus luovuttaa kirjoittajien tietoja mm. viranomaisille.

 

6.2 Sallittu ja kielletty linkitys Palveluun

Asiakkaalla on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle www.fitlandia.fi. Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman SansuSport Oy:n etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

 

7. TIETOSUOJA

7.1 Tietoturva

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. SansuSport Oy pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.

SansuSport Oy ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen SansuSport Oy:lle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

 

7.2 Henkilötietojen käsittely

SansuSport Oy käsittelee rekisteröityneiden asiakkaiden henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.